چاپ کردن این صفحه

کیت ACU R2 MOS test

ابزارهای مفید جدید برای بهبود تست شبکه، کیفیت تست:

کیت تست ACU R2 MOS , PESQ, POLQA MOS, P862.1, P863 برای Tems Investigation

 

موارد مرتبط